Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij opdracht/aankoop van werk door Adinda Volkers

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
–  kunstenaar/Adinda Volkers: Atelier Adinda Volkers;
– Cliënt/opdrachtgever: de (potentiële) Cliënt van zaken en/ of diensten van Atelier Adinda Volkers, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;
– Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle in opdracht vervaardigde werken en verkopen van vrij werk en aan het werk gerelateerde zaken, aangeboden door Atelier Adinda Volkers

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 In geval van koop/het verstrekken van een opdracht is Atelier Adinda Volkers de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.2 De overeenkomst tussen Atelier Adinda Volkers en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een bestelling heeft geplaatst en de Cliënt hierop per e-mail of op het postadres een orderbevestiging van Atelier Adinda Volkers heeft gekregen met de details van de bestelling. Bestellingen kunnen tevens in het atelier of op beurzen plaatsvinden, deze zullen later door een orderbevestiging/factuur worden bevestigd.
2.4 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het vrije kunstwerk
· In geval van een werk in opdracht formaat, materiaal, eventueel specificaties omtrent uitwerking en indicatieve levertijd
· De prijs
· Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order
2.5 In enkele gevallen zal de betaling tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging is dan vaak een geschreven bon. Hierop staat in ieder geval vermeld:
· De prijs van het kunstwerk
· De gegevens van Atelier Adinda Volkers waar de Cliënt zich toe kan wenden met vragen.
2.6 De overeenkomst bevat alle tussen de Cliënt en Atelier Adinda Volkers gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de Cliënt en Atelier Adinda Volkers.
2.7 De administratie van Atelier Adinda Volkers geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan Atelier Adinda Volkers verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Atelier Adinda Volkers verrichte leveringen. Atelier Adinda Volkers erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.
2.8 Indien door de Cliënt en Atelier Adinda Volkers wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Atelier Adinda Volkers het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5 Bij niet nakomen door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Atelier Adinda Volkers gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 4 Levering/ tarieven/ termijnen

4.1 Leveringen kunnen wereldwijd plaatsvinden.

Voor leveringen in Nederland tot 500 euro via PostNL Aangetekend verzenden hanteert Atelier Adinda Volkers de volgende tarieven:

–       8,60 euro voor paketten tot 10 kg.

–       14,90euro voor paketten van 10 tot 30 kg.

–       Voor leveringen met een waarde boven de 500 euro hanteert Atelier Adinda Volkers de dan geldende tarieven van PostNL Verzekerservice.

-Voor verzendingen naar het buitenland hanteert Atelier Adinda Volkers de dan geldende tarieven van PostNL.

4.2 De levertijd van voltooid werk binnen Nederland bedraagt normaal gesproken 2, maar maximaal vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging, tenzij per email of op de website van Atelier Adinda Volkers anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze binnen 24 uur aan Atelier Adinda Volkers te melden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden

5.1 Atelier Adinda Volkers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere, maar niet uitputtend, transportvertraging, vernietiging van voltooid of onvoltooid werk door o.a brand of overstroming, ziekte, en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 Verkoop van vrije kunstwerken

7.1 Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Atelier Adinda Volkers te ontbinden.
7.2 Na deze 10 werkdagen is het niet mogelijk om het gekochte kunstwerk terug te brengen of te ruilen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail of brief) kenbaar te maken aan Atelier Adinda Volkers. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met Atelier Adinda Volkers– te sturen naar Atelier Adinda Volkers, Oude Haven 26, 4501PA, Oostburg. De Cliënt is in dit geval verantwoordelijk voor de gemaakte transportkosten.
7.4 Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Atelier Adinda Volkers ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Atelier Adinda Volkers deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Atelier Adinda Volkers het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
7.5 Atelier Adinda Volkers behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Atelier Adinda Volkers of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Atelier Adinda Volkers heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Atelier Adinda Volkers schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Atelier Adinda Volkers de Cliënt hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Atelier Adinda Volkers heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Atelier Adinda Volkers geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Client, en alleen voor de overeengekomen licenties, en met inachtneming van de limitaties in tijd en omvang die overeengekomen zijn en de aan licentieverstrekking verbonden verplichtingen. Alleen een schriftelijke overeenkomst zal dienen als een bewijs van het verstrekken van enige vorm van licentie.

8.2 De Client is ingeval van opdrachten aan de hand van foto's volledig verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het verkrijgen van de rechten van derden op foto's wanneer Client deze foto's Atelier Adinda Volkers doet toekomen met als doel het vervaardigen van een realistisch portret/werk. Schadeverhaling als gevolg van verzuim de oorspronkelijke fotograaf om toestemming te vragen zal door Atelier Adinda Volkers om die reden worden afgewezen. De Client legt tevens ingeval de foto's niet door Atelier Adinda Volkers vervaardigd zijn maar de rechten bij Client berusten, op geen enkele wijze een claim op de intellectuele eigendomsrechten die behoren bij het door Atelier Adinda Volkers aan de hand van de foto's ontstane kunstwerk. De rechten op het ontstane kunstwerk behoren onvervreemdbaar Atelier Adinda Volkers toe.

 

Artikel 8 Bestellingen/ communicatie

9.1 Atelier Adinda Volkers is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Atelier Adinda Volkers. Bij ontstane misverstanden/voorvallen zal Atelier Adinda Volkers proberen om samen met Client tot een oplossing te komen.

Artikel 9 Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Atelier Adinda Volkers serieus in behandeling worden genomen
10.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij Atelier Adinda Volkers (zie artikel 12 van deze voorwaarden)
10.3 Atelier Adinda Volkers zal zich inspannen om binnen redelijke termijnen de klacht op te lossen voor zover deze inspanning in redelijkheid van Atelier Adinda Volkers verwacht mag worden.

Artikel 10 Persoonsgegevens

11.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
11.2 Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Atelier Adinda Volkers. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Atelier Adinda Volkers. De verwerking van de gegevens van de Cliënt geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 

Artikel 11 Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier Adinda Volkers is het Nederlands recht van toepassing.

 

24-11-2015, Oostburg